top of page

VEDTÆGTER 

1.

Foreningens navn er grundejerforeningen ”Kyndelmisse” og dens hjemsted er Halsnæs Kommune.

2.

Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af de nedenfor nævnte ejendomme, idet ejerne ifølge deres adkomstdokumenter og tinglyste deklarationer har pligt til at være medlem af grundejerforeningen for området, hvori ejendommen er beliggende.

 Ved salg af parcellen er sælger pligtig til at meddele salget til grundejerforeningen med navn og adresse på ny ejer. Indtil dette er sket, hæfter sælgeren for de økonomiske forpligtigelser over for grundejerforeningen.

 

Ejerne af følgende matr.nr. har medlemspligt:

Lynæs by, Torup sogn

1v, 1x, 1y, 1z, 1æ, 1ø, 1aa, 1ab, 1ac, 1ad, 1ae, 1af, 1ag, 1ah, 1ai, 1ak, 1al, 1am, 1an, 1ao, 1ap, 1aq,

1ar, 1as, 1at, 1au, 1av, 1ax, 1ay, 1az, 1aæ, 1aø, 1ba, 1bb, 1bc, 1bd, 1be, 1bf, 1bg, 1bh, 1bi, 1bk, 2g,

2ø, 2æ og 2aa

 

St. Karlsminde by, Torup sogn

4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4k, 5dc, 5dd, 5de, 5df, 5dg, 5dh, 5di, 5dk, 5dl, 5dm, 5dn, 5do, 5dq, 5dr,

5ds, 5dt, 5du, 5dv, 5dx, 5dy, 5dz, 5dæ, 5dø, 5ea, 5eb, 5ec, 5ed, 5ee, 5ef, 5eg, 5eh, 5ei, 5ek, 5el,

5em, 5en, 5eo, 5ep, 5eq, 5er, 5es, 5et, 5eu, 5ev, 5ex, 5ey, 5ez, 5eæ, 5eø, 5fa, 5fb, 5fc, 5fd, 5fe, 5ff,

5fg, 5fh, 5fi, 5fk, 5fl, 5fm og 5hv

 

Tømmerup bys overdrev, Torup sogn

4az, 4aæ, 4aø, 4ba, 4bb, 4bc, 4bd, 4be, 4bf, 4bg, 4bi, 4bk, 4bl, 4bm, 4bn, 4bo, 4cc,4cd, 4co, 4cp, 4cq, 4cr, 4cs, 4ct, 4da, 4db, 4dc, 4dd, 4de, 4df, 4dg, 4dh og 4di

I alt 149 medlemmer.

3.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser som grundejer, herunder foranledige området byggemodnet i overensstemmelse med den ved udstykningen af parcellerne tinglyste parcelsalgserklæring og drage omsorg for, at de af grundejerforeningen tilhørende veje og evt. andre fælles arealer anlægges, vedligeholdes og renholdes.

Det er forbudt at foretage betonblanding på vej og fortov.

4.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årlig i 1. kvartal.

 

Forslag fra medlemmernes side, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftlig anmeldes for formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes efter ovennævnte regler enten når bestyrelsen finder det påkrævet, eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt begærer det.

 

Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uanset fremmødtes antal, når den er indkaldt med 14 dages varsel ved opslag på foreningens hjemmeside og offentliggjort i lokalavisen. Alle grundejere, som har anmeldt deres E-mail adresse til formanden, vil få indkaldelsen på mail.

 

På hjemmesiden www.Gf-kyndelmisse.dk er der mulighed for at tilmelde sig et link, hvor der sendes en besked til ens egen E- mail adresse, hver gang der er nyheder på hjemmesiden.

  

I indkaldelsen skal anføres dagsorden og opgørelse vedr. regnskab fremgår på hjemmesiden ved indkaldelsen.

 

Hver parcelejer har én stemme, der kan afgives ved fuldmagt.

 

Ved flere emner til afstemning afgives én fuldmagt pr. emne, med tydelig tilkendegivelse af, hvad der stemmes på.

 

For parceller i sameje kan kun gives én stemme pr. parcel.

 

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal blandt de afgivende stemmer.

 

Vedtægtsændringer kan ved generalforsamlingen besluttes, såfremt forslag har været udsendt skriftlig til medlemmerne senest 14 dage før denne, og såfremt ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget.

 

5.

Generalforsamlingen vælger til at varetage foreningens interesser, en bestyrelse bestående af 5 medlemmer. Skriftlig afstemning kan fordres.

 

Bestyrelsen forestår den daglige ledelse af foreningen, og varetager dennes anliggender i overensstemmelse med vedtægterne.

 

Beslutning om foreningens optagelse af lån er dog kun gyldig, såfremt beslutningen er godkendt af en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

 

Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen.

 

Formand og kasserer vælges særskilt.

 

Valgene gælder for 2 år ad gangen, således at formanden og 2 øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige årstal, medens kassereren og et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i lige årstal, første gang i 1972.

 

Til bestyrelsen vælges i øvrigt en suppleant, der vælges for 1 år ad gangen.

 

Genvalg kan finde sted til samtlige hverv.

 

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

 

Der tilkommer formand, kasserer og øvrige bestyrelsesmedlemmer et honorar, der fastsættes af generalforsamlingen for 1 år ad gangen, for det forgangne år.

 

Bestyrelsen er herudover berettiget til at få refunderet positive udgifter af foreningen.

 

Formanden repræsenterer foreningen ud ad til, og leder bestyrelsesmøderne.

 

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af dens medlemmer er tilstede.

 

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed får formandens stemme udslaget.

 

Forhandlingerne føres til elektronisk referat og ethvert medlem kan forlange at få sin mening indført til referat.

 

Foreningens bogholderi skal føres som almindeligt dobbelt bogholderi. Kassereren er pligtig til på bestyrelsesmøderne at redegøre for de siden sidste bestyrelsesmøde afholdte udgifter og indtægter.

6.

Af generalforsamlingen vælges en revisor. Valget gælder for 2 år.

 

Endvidere vælges en revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.

 

Genvalg kan finde sted.

 

Revisor har pligt til at fremlægge revideret årsregnskab hos kassereren, forsynet med revisionspåtegning til gennemsyn for medlemmerne senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

 

Revisoren reviderer det af kassereren udarbejdet regnskab, og kontrollerer ved bilag indtægter og udgifter, forvisser sig om beholdningernes tilstedeværelse, og afstemmer disse med vedkommende pengeinstitut. 

 

Revisoren har endvidere pligt til at foretage uanmeldte kasseeftersyn, hvorom der herefter skal ske underretning til bestyrelsen.

 

 

7.

Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen forud for 1 år ad gangen. Det skal være tilstrækkeligt til at afholde de udgifter, som foreningen formål omfatter, og som foreningen påtager sig.

Bestyrelsen fastsætter, hvordan bidraget skal opkræves.

Kontingentet skal indeholde opkrævning til driftsomkostninger, herunder administration og snerydning samt opkrævning til hensættelser til vedligeholdelsesarbejder. Kassereren har disponeringsret over midler til driftsomkostninger. Hensættelser til vedligeholdelsesarbejder

indsættes på en særlig konto, se § 11 og udbetaling fra denne konto kan kun ske ved fælles underskrift af formand og kasserer. Eventuelt overskud på konto til driftsomkostninger kan hensættes på konto for vedligeholdelsesarbejder, efter bestyrelsens vurdering. Eventuelt underskud på konto til driftsomkostninger overføres fra konto til vedligeholdelsesarbejder.   

Såfremt kontingentet ikke er betalt senest den 15. maj, bortfalder det pågældende medlems stemmeret, indtil restancen er betalt.

 

Der opkræves kr.100,00 i gebyr pr. rykker. Gebyret betales sammen med det for sent betalt kontingent, og er en pligtig pengeydelse i bidraget.

Eventuelt restance kan inddrives ad retslig vej, uden yderligere påkrav og udgift for foreningen.

 

8.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

 

9.

Såfremt et medlem overtræder de bestemmelser, der lovligt er fastsat af foreningen for medlemmernes forpligtigelser eller ordensregler for området, er bestyrelsen berettiget til at gennemføre foreningens beslutninger ved foreningens foranstaltning og for den parcelejers regning, der giver anledning hertil.

 

10.

Ved ophævelse af foreningen tilfalder formuen medlemmerne med 1 andel pr. parcel.

 

11.

Konto vedligeholdelse af veje.

 

 1. Hver enkel medlem ( parcel) indbetaler til vedligeholdelse af veje og fortov. Beløbet bliver  

      fastsat af medlemmerne, på generalforsamlingen i marts mdr.

 1. Indbetalte beløb bruges til istandsættelse af veje og fortove iflg. nævnte regler:

 

  1. Til løbende reparationer af veje.

 

  1. Fortov udbedres,  hvis det er  slid eller frostsprængninger på belægningen, og efter behov. Bestyrelsen vurderer, efter gennemgang af området, hvilke fortov der skal repareres.

 

  1. Hvis belægningen har ændret sig, pga.  kørsel med tunge lastbiler eller lignende, kan det være den enkelte grundejer som står for udgiften. Hvert enkelt tilfælde, vurderes af bestyrelsen.

 

  1. Ved total istandsættelse, dvs. ny belægning på vejene, vil fortov, kantsten samt dæksler til kloak blive rettet op, såfremt opretningen ikke skyldes punkt 3.

 

  1. Ved total istandsættelse skal bestyrelsen indhente mindst 3 tilbud.

Ved udsendelse af udbudsmateriale skal der stå flg.: ” alle tilbud kan forkastes. ”

    

    

12.

Hjørnegrunde på Karlshøjvej / Akelejevænget. Grundejer betaler halvt kontingent til grundejerforeningen Kyndelmisse, samtidig fralægger grundejerforeningen Kyndelmisse sig alt ansvar, herunder snerydning, fortov og vejvedligehold på Akelejevænget. Evt. opkrævninger af nævnte forhold fra anden grundejerforening, betales af grundejer.

 

Vedtaget på generalforsamlingen d. 5 maj 2010, således at love af d. 19 marts 2007 og d. 14. marts 2003 og d. 14. marts 1998 og d.16. marts 1992 og d. 9. november 1975 udgår.

Spørgsmål til vedtægterne kan rettes til bestyrelsen. Kontakt formand Sanne Jespersen via kontaktformular.

bottom of page