top of page

ORDENSREGLEMENT

1.

Den enkelte grundejer er forpligtet til at vedligeholde fortov, vej, sti og skrånings-arealer, som støder op til den pågældende parcel, herunder drage omsorg for, at udhængende grene afskæres, at stier og fortov er ryddet for ukrudt og beplantningen henligger i pæn stand hele året rundt. Vejskilte skal holdes fri, så de er synlige. Bevoksningen ved gadelamper må ikke genere belysningen.

 

Dette skal udføres min. 2 gange årligt,  første gang senest 1. juni og anden gang senest 1. september.

Hvis ikke dette overholdes, vil bestyrelsen for den enkelte grundejers regning, på arbejdet udført.

2.

Græsslåmaskiner og motorsave samt andet motordrevent haveværktøj, bør ikke anvendes senere end kl. 20.00 på hverdage.

På Søn- og helligdage skal anvendelsen af disse maskiner tilsvarende søges begrænset til anvendelse i tidsrummet kl. 09.00 - 12.00

3.

Der henstilles til, at gældende færdselsregler for området overholdes, herunder vedtægterne for parkeringspladser, 

min 2 stk. på hver enkelt parcel.

4.

Grundejerforeningen har pligt til at etablere snerydning af fortov og veje, som betales af den enkelte grundejer. Grundejerforeningen kan ikke gøres ansvarlig for uheld som er sket, p.g.a. manglende snerydning.

Det er, i henhold til vedligeholdelsesbestemmelserne, den enkelte grundejer, som er pligtig til at vedligeholde og rydde sit fortov for sne i vintersæsonen, således at passage med barnevogn o.lign. kan ske uhindret.

Det bemærkes, at det er en overtrædelse af politivedtægten, hvis ikke snerydning sker på fortovsarealerne.

 

5.

Det henstilles til, at alle grundejere jævnligt fejer langs kantsten, for at undgå at jord og grus havner i vores sivbrønde.

 

Ligeledes er det forventligt, at alle rydder op efter nytårsfyrværkeri og iøvrigt er medvirkende til at fjerne andet affald, der måtte henligge på pågældendes fortov og vej.

6.

Der henstilles til at hundeejere, som lufter deres hunde på offentligt område, samler hundes efterladenskaber op.

Hunde skal, i foreningens område, føres i snor.

 

 

7.

Alle grundejere opfordres til en adfærd, som ikke generer de omkringboende.

Spørgsmål til ordensreglementet kan rettes til bestyrelsen. Kontakt formand Sanne Jespersen via kontaktformular.

bottom of page