Grundejerforeningen ” Kyndelmisse”

Referat fra

       BESTYRELSESMØDE

    hos Lisa Wind Gade

      tirsdag den 27. juni kl. 18.30

Tilstede: Sanne Jespersen, Troels Jørgensen, Gert Jensen, Lisa Wind Gade og Søren Hagelund

 

1

 

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat

Godkendt

 

 2

Regnskab.

 

Referat

Regnskabet gennemgået. Der er på nuværende tidspunkt 11 der endnu ikke har betalt kontingent. Rykkere er sendt ud. Godkendt uden bemærkninger.

 

3

Halsnæs Kommune.

Diverse reparationer

Referat

Bumpet på Forårsbakken er repareret.

Der mangler stadig reparation af opkørslen op til Forårsbakken.

På Forårsbakken er der et hul i vejen udfor Krokusvænget. Formanden kontakter Forsyningen, da der nu er gået et par måneder siden skaden blev anmeldt og der er endnu ikke påbegyndt reparation.

 

4

Chr. Holte

Diverse reparationer

Referat

Fortovet på hjørnet af Erantisvej og Forårsbakken er nu repareret. Årsagen til at det var sunket så meget, var myrer.

Langs fortovene på Forårsbakken er der slået græs og der er påbegyndt ukrudts brænding.

Det er aftalt at han løbende slår græsset.

 

5

Sikring af foreningens dokumenter.

 

Referat

Der er enighed om at foreningen opretter en Drop Box. Troels Jørgensen vil til næste bestyrelsesmøde oprette et udkast til en organisering i Drop Box. Vi vil på næste møde gennemgå den og beslutte hvem der skal have rettigheder til at redigere i dokumenterne.

 

6.

Nye beboere – Velkomstbrev.

 

Referat

Der er tre nye grundejere. De vil alle modtage foreningens velkomstbrev.

 

7.

Hvad gør vi ved den ikke hensigtsmæssige parkeringer på vores veje

Lastbiler, Campingvogne, trailere, både m.m.

Markvandring

Referat

Bestyrelsen vil i lighed med sidste år gå en tur i området og se på vedligeholdelsen af fortove, hække m.m.

Der vil samtidig blive kigget på parkering af biler, campingvogne, trailere m.m. og på vejenes beskaffenhed.

Det aftales at bestyrelsen går rundt i løbet af august mdr.

 

8.

Bookning af lokaler

 

Referat

Formanden påtager sig opgaven med booking af lokaler.

 

9.

Eventuelt

 

Intet under dette punkt.

 

Næste møde

Tirsdag d. 12. september hos Troels Jørgensen.