Grundejerforeningen ” Kyndelmisse”

Referat fra

       BESTYRELSESMØDE

    hos Jørn Fausild

      Mandag den 4. januar 2016 kl. 18.30

Tilstede: Sanne Jespersen, Ulla Frank, Gert Jensen, Lisa Wind Gade og Jørn Fausild.

 

Gennemgang af regnskabet

 

Årsregnskabet udleveret og gennemgået. Der er stadig 2 parceller, der endnu ikke har betalt. Disse er sendt til in kasso. Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

 

Vejvedligehold 2015 – 2016.

  1. Ukrudtsbrænding
  2. Snerydning
  3. Halsnæs Kommune
  4. De henvendelser der er uddelt til enkelte grundejere vedr. den manglende vedligeholdelse, har kun få steder virket. Drøftelse af hvad der mere kan gøres. Enighed om, at der efter en skriftlig henvendelse og hvor ukrudt efterfølgende ikke er blevet fjernet, vil den enkelte grundejer få personlig henvendelse, med en henstilling om, at få problemet løst og at alternativet er, at opgaven løses på grundejers regning.

Der vil, som vanligt, i løbet af foråret tages bestik af vores område.

  1. Der er blevet ryddet sne en enkelt gang i 2015 og der er saltet et par gange. Når der næste gang skal indgås aftale om snerydning, skal der tages en snak med entreprenøren, om muligheden for at rydde med sneslynge, på enkelte fortove. Det er oplevet at enkelte fortove ikke er blevet ryddet. Hvis det igen sker, skal der rettes henvendelse til Sanne, som efterfølgende kontakter entreprenøren.
  2. Gentagne henvendelser vedr. manglende snerydning, løse brosten og den for høje kant ved opkørslen til Forårsbakken. Der kan som vanligt ikke loves noget endegyldigt om hvornår opgaverne løses.

Der har været henvendelse fra en grundejer vedr. regnvands bassinet på Frederiksværkvej.

Der blev spurgt ind til, om der ikke burde sættes et hegn op. Det er Halsnæs Forsyningen der står for dette bassin og henvendelsen er sendt videre til dem. Deres svar er, at bassinet er opbygget på bedst sikkerhedsmæssige måder og der vil ikke blive sat hegn op.

 

Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen afholdes tirsdag d. 8. marts kl. 18.30 i Fyrgårdens Anneks.

Indkaldelse sættes i Halsnæs Posten og på hjemmesiden.

Lisa sørger for Halsnæs Posten, Gert sætter på Hjemmesiden.

Sanne laver indkaldelse.

På valg:

Kasserer Gert Jensen- modtager genvalg

og bestyrelsesmedlem Jørn Fausild - modtager ikke genvalg.

 

 

Eventuelt.

Overvejelse til næste møde.

I ”Dit hus ” et blad som grundejerforeningen får tilsendt, er der mange gode artikler. Skal vi sætte nogle at disse artikler på hjemmesiden.