Grundejerforeningen ” Kyndelmisse”

Referat fra

       BESTYRELSESMØDE

      tirsdag den 19. august 2017 

Tilstede: Sanne Jespersen, Søren Hagelund Troels Jørgensen, Gert Jensen og Lisa Wind Gade

 

1

 

Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat

Godkendt uden bemærkninger

 

 2

Regnskab.

Nye grundejere

 

Referat

Regnskabet gennemgået. Der mangler stadig kontingent fra 5 grundejere. Det ene er fra et dødsbo. Der er sendt rykkere.  Godkendt uden bemærkninger.

Det aftales fra d.d. at kassereren fremover sørger for, at nye grundejere får Foreningens velkomstbrev. Kassereren får besked fra ejendomsmæglerne når en ejendom er solgt.

 

3

Opfølgning på rundturen. Skal vi på eftersyn igen?

Reaktioner/opfølgning. Hvor meget skal og kan vi tillade os at gøre?

Svar fra kommunen vedr. brosten, parkering m.m.

Chr. Holte`s arbejde med afbrænding af ukrudt

 

Referat

Bestyrelsen har haft positiv respons fra de grundejere vi mødte på vores vej rundt. De steder, hvor ukrudt bekæmpelsen ikke var helt i orden, var der kun tilkendegivelse om, at få bragt det i orden. Enkelte steder var biler parkeret på fortovet og også her blev det vel modtaget, når vi henstillede til ikke at parkere på fortovet. Grunden til dette er, at det slider på fortovene at bilerne holder her og vi skal trods alt selv betale for udbedring af skaderne.

Stierne i vores område er enkelte steder tilgroede og med synlige spor af, at stien bliver brugt til hen kastning af haveaffald og grene. De berørte grundejere har fået en skriftlig henvendelse.

Der er rettet henvendelse til kommunen, med forespørgsel om, hvordan den manglende ukrudt bekæmpelse og den øgede parkering på vores veje kan ordnes.

Ifølge kommunens regler, er det grundejerens ansvar at beskære buske, grene m.m. ud til vej, sti og fortov. Når det ikke sker, kan kommunen kontakte grundejeren og i første omgang minde om at beskære sin bevoksning. Sker det ikke vil kommunen udsende først et varsel om et påbud, derefter et påbud. Bliver der fortsat ikke beskåret, vil kommunen på grundejeres regning, sørge for beskæring. Disse regler vil fremover blive fulgt.

Parkeringsreglerne i vores område følger færdselsloven. Her står bl.a. at der ikke må parkeres på fortove og at der skal være mindst 100 cm fri passage på fortovet. Der må ikke parkeres så det er til ulempe og gene for den øvrige færdsel.

Ved overtrædelse af disse regler er det politiet, der håndhæver reglerne.

Fortovene på Forårsbakken er forsøgt holdt fri for ukrudt. Det har været en svær opgave, da der er kommet så meget vand i år. Vi vil til næste år bede entreprenøren om, at der startes med ukrudts bekæmpelse i det tidlige forår.

Opkørslen og bumpet på Forårsbakken er nu repareret.

Der vil på hjemmesiden blive skrevet om behovet for, at fortovene er ryddet og fri for biler. I særdeleshed vigtigt hvis der kommer sne. Er fortovet ikke frit, kan der ikke ryddes og det pålægger så den enkelte grundejer, at sørge for snerydningen.

Der vil i samme skrivelse blive henstillet til, at de regler vi har i foreningen bliver overholdt.

 

4

Vintervedligehold

 

Referat

Da der er tilfredshed med den snerydning der er foretaget de sidste år, vælger bestyrelsen, at indhente tilbud fra Chr. Holte.

 

5

Dropbox. Status fra Troels

 

Referat

 Troels har oprettet Grundejerforeningen på Dropbox. Referater m.m.er lagt i biblioteker. Al korrespondance mellem grundejerforeningen og kommunen bliver ligeledes lagt i Dropbox.

På denne måde er foreningens dokumenter gemt forsvarligt og kommende overdragelse til nye medlemmer af bestyrelsen er hermed gjort nemmere

 

6.

Eventuelt

 

Referat

Intet under dette punkt.

 

Næste møde.

5. februar 2018 kl. 18.30