Hej Sanne.

Jeg har haft Team Vej, som står for det administrative arbejde omkring alle offentlige og private fællesveje i gang. Og de henviser til Vinterregulativet for Halsnæs Kommune, som også beskriver renholdelse af fortove og stier i kommunen.

På side 5 i vinterregulativet står:

2.1.2 Grundejernes forpligtelser

I byer og bymæssige bebyggelser har byrådet i henhold til lovens § 5, stk. 1,

pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov

og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov

og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med nærværende

regulativs punkt 5. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende

er bestemt for gående færdsel.

Og som man kan læse, står der ejendomme der ”grænser til” skal renholde fortove og stier. Dvs de ejendomme der ligger op til fortovet på Forårsbakken, skal sørge for at holde fortovet rent for skidt og ukrudt.

Team Vej siger så også at vi nok ikke kan pålægge jer at holde græsarealet mellem ejendommene og fortovet, men det vil nok være svært at holde fortovet frit for ukrudt, hvis man ikke også holder arealet bag fortovet. Men som sagt så kan vi nok ikke pålægge jer det, og vi kommer kun 1 måske 2 gange om året og slår arealet.

Når jeg skriver ”nok” ikke kan pålægge jer det, er der fordi der står i regulativet, ”Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende

er bestemt for gående færdsel.” Og om man kan sidestille dette areal med et areal bestemt for gående færdsel, vil der skulle en domstolsafgørelse til for.

Så hvis i ikke vil se på knæhøjt græs og ukrudt mellem grundene og fortovet, må i desværre selv holde det.

Det er muligt at gamle Hundested Kommune havde en plan med græsarealet, men det har Halsnæs Kommune ikke. Hvis i stadigvæk har ønske om at overtage de arealer, skal i kontakte Halsnæs Kommune, Strategi og Styring, og det vil formegentlig være Niels Jørgen Yde Larsen, i skal tale med.

Venlig hilsen

Jan Hansen
Afdelingsleder i Natur og Vej

Direkte 2161 3209 · Mobil 2161 3209 · jahn@halsnaes.dk

Natur og Vej
Syrevej 6 · 3300 Frederiksværk · Telefon 4778 4000 · Fax 4778 4094

Halsnæs Kommune · www.halsnaes.dk · mail@halsnaes.dk